Screenshot_2019-10-27 c222c39b7c729c05acfd0bcf376ffb3f17573241-720p__87628 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت هفتم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو# #صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-27 9da09a1d7d8eb9b2c16e3ed5c17ed4c517572534-720p__44303 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت ششم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه# #مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 7a56bacc5bd37b612338d2d3deb024bf17572073-720p__98890 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت پنجم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما# #برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 8d981b62267a7bfbb0f56f484c658d9a17571092-720p__97635 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت چهارم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 8402c2d7cdaa5a96ceefdb789b5b04fb17570518-720p__43277 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت سوم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه# #مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 02a1a7c600613befb5cb4e5bfd4ea2fd17570387-720p__56756 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

مایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت دوم) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-09-25 7e2095b3309d6f390d353902c98c5fdb17127013-720p mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “گردان قاطرچی ها”(قسمت اول) روایتگر: میر طاهر مظلومی تهیه کننده: مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 4dbfee4a3ff6416dd375afbe49674de817546183-720p__51045 mp4
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “مهاجرینِ خاکِ سرخ”(قسمت هفدهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی#رادیو#صدا #صدا_سیما# #برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#
Screenshot_2019-10-26 3f4948be88d115b7b36f647ee046b71417545014-720p__73013 mp4(1)
0

برنامه تلویزیونی نمای رادیو (پخش در شبکه نسیم)

نمایشنامه “مهاجرینِ خاکِ سرخ”(قسمت شانزدهم) تهیه کننده:مجید فتاحی #تلویزیون#نمایش#شبکه#نسیم#نمایشنامه#مجید_فتاحی# #رادیو#صدا #صدا_سیما#برنامه#مدیر _شبکه# #فیلم #فیلم_سینمایی #فیلم_کوتاه #فیلم_خوب #فیلم_ایرانی #فیلم_خارجی #فیلم_جدید#