مجموعه نمای رادیو

Screenshot_2019-12-29 4c1c9622d68ec07000df6c03227c6fd318498172-720p__18001 mp4
0

نمای رادیو – نمایشنامه پرونده پلیکان (قسمت پنجم)

تیزر نمایشنامه “پرونده پلیکان” سری هفتم برنامه نمای رادیو به پخش نمایش رادیویی پرونده پلیکان اختصاص یافته است. نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» اثر جان گریشام با تنظیم و کارگردانی ایوب آقاخانی و هنرنمایی چهار نسل از بازیگران رادیو در قالب برنامه نمای رادیو به نمایش در می آید. داستان این نمایش درباره دانشجوی دانشگاه حقوقی […]
Screenshot_2019-12-29 67832574df6b1e45615ac1275b3f89e618498074-720p__30831 mp4
0

نمای رادیو – نمایشنامه پرونده پلیکان (قسمت چهارم)

تیزر نمایشنامه “پرونده پلیکان” سری هفتم برنامه نمای رادیو به پخش نمایش رادیویی پرونده پلیکان اختصاص یافته است. نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» اثر جان گریشام با تنظیم و کارگردانی ایوب آقاخانی و هنرنمایی چهار نسل از بازیگران رادیو در قالب برنامه نمای رادیو به نمایش در می آید. داستان این نمایش درباره دانشجوی دانشگاه حقوقی […]
Screenshot_2019-12-29 bedcfbcc698a4bb28ebc90560602c31118497917-720p__82236 mp4
0

نمای رادیو – نمایشنامه پرونده پلیکان (قسمت سوم)

تیزر نمایشنامه “پرونده پلیکان” سری هفتم برنامه نمای رادیو به پخش نمایش رادیویی پرونده پلیکان اختصاص یافته است. نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» اثر جان گریشام با تنظیم و کارگردانی ایوب آقاخانی و هنرنمایی چهار نسل از بازیگران رادیو در قالب برنامه نمای رادیو به نمایش در می آید. داستان این نمایش درباره دانشجوی دانشگاه حقوقی […]
Screenshot_2019-12-29 dc643bf9b66d5436a48527fb95c336a718497794-720p__80334 mp4
0

نمای رادیو – نمایشنامه پرونده پلیکان (قسمت دوم)

تیزر نمایشنامه “پرونده پلیکان” سری هفتم برنامه نمای رادیو به پخش نمایش رادیویی پرونده پلیکان اختصاص یافته است. نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» اثر جان گریشام با تنظیم و کارگردانی ایوب آقاخانی و هنرنمایی چهار نسل از بازیگران رادیو در قالب برنامه نمای رادیو به نمایش در می آید. داستان این نمایش درباره دانشجوی دانشگاه حقوقی […]
Screenshot_2019-12-29 3b0b05f04a9913a84d6e02a983e61a3718497497-720p__93407 mp4
0

نمای رادیو – نمایشنامه پرونده پلیکان (قسمت اول)

تیزر نمایشنامه “پرونده پلیکان” سری هفتم برنامه نمای رادیو به پخش نمایش رادیویی پرونده پلیکان اختصاص یافته است. نمایش رادیویی «پرونده پلیکان» اثر جان گریشام با تنظیم و کارگردانی ایوب آقاخانی و هنرنمایی چهار نسل از بازیگران رادیو در قالب برنامه نمای رادیو به نمایش در می آید. داستان این نمایش درباره دانشجوی دانشگاه حقوقی […]